2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης

Με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης για την ψηφιακή της αναβάθμιση, οι σύμβουλοι της Σύν τοίς Άλλοις, συντάσσουν το επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Στο επενδυτικό σχέδιο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι ενέργειες αναβάθμισης της επιχείρησης, ο τρόπος υλοποίησης και η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε διάστημα ενός έτους και η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα είναι σε ποσοστό 50%. Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί με την αίρεση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα (δηλ. είναι στην ευχέρεια της επιχείρησης αν θα υλοποιήσει ή όχι το σχέδιο, ανάλογα με το αν θα υπαχθεί ή όχι στην χρηματοδότηση)

Go Back