SMART4ALLΤο SMART4ALL είναι ένα χρηματοδοτούμενο από το H2020 έργο το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες μεταξύ των ευρωπαίων ενδιαφερομένων μέσω της ανάπτυξης αυτοσυντηρούμενων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας. Στοχεύει στην προσαρμοσμένη υπολογιστική χαμηλής ενέργειας (CLEC) για τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (CPS) και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και συνδυάζει ένα σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών που ενώνονται κάτω από ένα κοινό όραμα, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών.

Η κοινοπραξία SMART4ALL διοικείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα) και αποτελείται από 25 εταίρους από την Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Το SMART4ALL φέρνει ένα νέο πρότυπο για την αποκάλυψη «κρυφών θησαυρών καινοτομίας» – κυρίως από γεωγραφικές περιοχές που υποεκπροσωπούνται στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση – και βοηθώντας τους να βρουν το δρόμο προς την αγορά μέσω νέων, καινοτόμων εμπορικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, το έργο θα αναπτύξει και θα διατηρήσει ένα ενεργό δίκτυο ΔΙΧ σε όλη την Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη για την υποστήριξη ακαδημαϊκών, ΜΜΕ και ελαφρώς μεγαλύτερων εταιρειών που εισέρχονται στην εποχή της ψηφιοποίησης.

Για να επιτευχθεί αυτό, το SMART4ALL θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει 3 τύπους διασυνοριακών πειραμάτων εφαρμογών εύρεσης διαδρομής (PAE):

1) Πειράματα μεταφοράς γνώσης (KTE), τα οποία περιλαμβάνουν ένα νέο είδος πειραμάτων πρακτικής άσκησης που επιτρέπουν μικρότερα έργα, ή λιγότερο ώριμες ιδέες που πρέπει να παρουσιάζονται, να δοκιμάζονται και, συνεπώς, δυνητικά να βρουν το γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν και να αποκαλύψουν τις δυνατότητες των προϊόντων της?

2) Τα εστιασμένα πειράματα μεταφοράς τεχνολογίας (FTTE), εστιάζοντας σε έναν από τους τέσσερις καθορισμένους υποεκπροσωπούμενους τομείς, θα δώσουν την ευκαιρία να σχηματίσουν συνέργειες, να επιταχύνουν έργα προσανατολισμένα στα προϊόντα και να προσφέρουν καθοδήγηση προς την επιτυχή εμπορευματοποίηση·

3) Πειράματα μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ τομέων (CTTE), με στόχο πιο σύνθετες διεπιστημονικές μεταφορές και την παραγωγή των νέων τεχνολογιών CLEC CPS και IoT σε ευρύτερες αγορές.

Οι στοχευμένες περιοχές εφαρμογής είναι τομείς που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα τρέχοντα έργα Smart Anything Everywhere (ΣΑΕ) και περιλαμβάνουν ψηφιοποιημένο περιβάλλον, ψηφιοποιημένη γεωργία, ψηφιοποίηση οτιδήποτε και ψηφιοποιημένες μεταφορές.

Το SMART4ALL εισάγει επίσης την έννοια του Marketplace-as-a-Service (MaaS) που λειτουργεί ως one-stop-smart- stop του συμπλέγματος SMART4ALL DIH για την προσφορά εργαλείων, υπηρεσιών, πλατφορμών που βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες ανοικτών πηγών, καθώς και σε δυνατότητες παντρολογήματος προμηθευτών τεχνολογίας-υιοθετών, προσαρμοσμένες στους τέσσερις θεματικούς πυλώνες του έργου.

Το SMART4ALL σχεδιάζει επίσης οριζόντιες δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν το θεματολόγιο ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω ιδεών και προϊόντων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά την εμφάνιση και την εξάπλωση της κρίσης covid-19· Οι Ανοικτές Προσκλήσεις του SMART4ALL θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση λύσεων που διευκολύνουν τη διαχείρισή του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση.

Η πρόσκληση

Το μέσο χρηματοδότησης των Cross-Domain Technology Transfer Experiments (CTTE), με επίκεντρο μία από τις τέσσερις καθορισμένες κάθετες (Digitized Transport, Digitized Agriculture, Digitized Environment και Digitized Anything), θα δώσει την ευκαιρία να σχηματιστούν συνέργειες, να επιταχυνθούν έργα προσανατολισμένα στα προϊόντα και να προσφέρουν καθοδήγηση προς την κατεύθυνση της επιτυχούς εμπορευματοποίησης.

Θα είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας (6-9 μήνες) και θα αποτελείται από διασυνοριακά πειράματα εφαρμογών εύρεσης διαδρομής (PAE) μεταξύ 3 διαφορετικών οντοτήτων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο τμήμα 3.2).

Για αυτήν την ανοικτή κλήση CTTE, ένας ακαδημαϊκός/βιομηχανικός προμηθευτής τεχνολογίας μεταφέρει μια νέα τεχνολογία σε μια βιομηχανική τεχνολογία που λαμβάνει τον συνεργάτη ως πρόωρος-υιοθετών και έπειτα ένας βιομηχανικός συνεργάτης productization επεκτείνει την αλυσίδα αξίας. Οι εταίροι υποβάλλουν αίτηση από κοινού ως κοινοπραξία μέσω απλού εντύπου αίτησης.

Η σύνθεση της κοινοπραξίας μπορεί να είναι η ακόλουθη:

Ο κύριος εταίρος πρέπει πάντα να έχει καθεστώς βιομηχανικού εταίρου (ΜΜΕ ή εταιρεία ελαφρώς μεγαλύτερων).

Μέσα σε αυτούς τους τύπους πειραμάτων, ένα μέρος μεταφέρει στον συνεργάτη παραλαβής μια συγκεκριμένη νέα τεχνολογία υλικού (HW) ή λογισμικού (SW) ως πρώιμος υιοθετητής και ένας συνεργάτης παραγωγής επεκτείνει την αλυσίδα αξίας.

Μόλις επιλεγούν οι PAEs, το SMART4ALL θα προσφέρει στους εταίρους και σε τρίτους (δικαιούχοι ανοικτής πρόσκλησης):

  • Τεχνολογική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής καθοδήγησης και των ΔΔΙ και υποστήριξη ανοικτής πρόσβασης μέσω ενός εξειδικευμένου τεχνολογικού μέντορα για κάθε πείραμα.
  • Υποστήριξη επιχειρήσεων και πρόσβαση χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και τον εντοπισμό δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης μέσω ενός εξειδικευμένου επιχειρηματικού μέντορα για κάθε πείραμα.
  • Προβολή, χάρη στην πύλη συνεργασίας όπου θα δημοσιεύονται όλες οι PAEs και οι δικαιούχοι και τη συμμετοχή του SMART4ALL σε κύριες εκδηλώσεις σε επίπεδο ΕΕ.
    Το SMART4ALL θα διοργανώνει 3 ανοιχτές προσκλήσεις CTTE, μία ετησίως κατά τους πρώτους 36 μήνες του έργου. Όλες οι ανοιχτές κλήσεις SMART4ALL είναι σε ένα στάδιο. Κατά τη διάρκεια του έργου θα υπάρχουν 12 δικαιούχοι.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παρέχονται μέχρι 80.000 ευρώ ως εφάπαξ ποσό. Στην πρώτη αυτή ανοικτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, θα χορηγηθεί συνολική χρηματοδοτική στήριξη ύψους 320.000 ευρώ (κατ’ εκτίμηση) για περίπου 4 CTTEs στο σύνολό τους.

el Ελληνικά
X