1. Πρόγραμμα « FORCE» (1992-1994).Ιρλανδία.

Τίτλος : Identification of training needs in small enterprises in peripheral areas in E.U

Θέμα: Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιφερειακές περιοχές της ΕΕ. Δημιουργία και ανάπτυξη οδηγού καλής πρακτικής και εγχειριδίου εκπαίδευσης Τα προϊόντα του σχεδίου βραβεύθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων DGXXII με τον τίτλο «Transnational product»

el Ελληνικά
X