Προσωρινή συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ERASMUS+ 2021-2027

Η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου και η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για το πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027.

Το νέο πρόγραμμα θα είναι πολύ πιο περιεκτικό από το σημερινό και αναμένεται να τριπλασιάσει τον αριθμό των συμμετεχόντων, αυξάνοντας τους σε 12 εκατομμύρια άτομα. Θα καλύπτει όχι μόνο την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και όλα τα επίπεδα και τα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από το σήμα “Erasmus+”.

Θα διαθέτει σημαντικό προϋπολογισμό 24,57 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές συν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2018, γεγονός που αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το ποσό του τρέχοντος προγράμματος. Το 83% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το 10,3% σε δράσεις στον τομέα της νεολαίας και το 1,9% σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Για τους τρεις τομείς δράσης – εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός, οι κύριοι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ είναι οι ακόλουθοι:

  • προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων και των ομάδων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • προώθηση της ανεπίσημης και άτυπης μαθησιακής κινητικότητας και της ενεργού συμμετοχής των νέων στον τομέα της νεολαίας
  • προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας του αθλητικού προσωπικού

Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην επίτευξη συνεργασίας, ποιότητας, ένταξης, δημιουργικότητας και καινοτομίας σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Επιπλέον, το Erasmus+ θα υποστηρίξει τη διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα και τις συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προκλήσεων και ευκαιριών της Ένωσης μέσω των αποκαλούμενων «δράσεων Jean Monnet».

Το Erasmus+ 2021-2027 θα είναι πολύ πιο περιεκτικό, προσφέροντας πρόσβαση σε εκπαιδευόμενους στην τριτοβάθμια ή γενική εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων, την άτυπη μάθηση, τη νεολαία και τις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής. Θα διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή μικρής κλίμακας και οργανώσεων βάσης, καθώς και ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των μεταναστών, καθώς και των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ένταξη του προγράμματος ενισχύεται επίσης από τις διατάξεις σχετικά με την εικονική μάθηση και μέτρα όπως η γλωσσική υποστήριξη, οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις, η κατάρτιση και η εικονική συνεργασία για τα άτομα που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη μαθησιακή κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Επιπλέον, το DiscoverEU, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα κέντρα πρωτοβουλιών επαγγελματικής αριστείας περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Erasmus+ 2021-2027.

Ta επόμενα βήματα

Το Erasmus είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ. Ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, έχει βοηθήσει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να γίνουν εθελοντές στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του Erasmus δημιουργούνται κάθε χρόνο περισσότερες από 2 000 διακρατικές εταιρικές σχέσεις.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ στις 30 Μαΐου 2018. Στις 15 Νοεμβρίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή του για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η προσωρινή συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στους πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ για έγκριση. H έγκριση κανονισμού Erasmus+ για την 2021-2027 θα συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Απόδοση από δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  11/12/2020

el Ελληνικά
X