Πρακτικό συνεδρίασης της 13/03/2018 των μελών της Δ.Επιτροπής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας «Σύν τοίς άλλοις»

Στο Βόλο σήμερα την 13η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. με την επωνυμία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας « Σύν Τοίς Άλλοις» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας Σύν τοίς άλλοις» στο Βόλο, επί της οδού Αντωνοπούλου 167, συνήλθαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της επιχείρησης , μετά από πρόσκληση με θέματα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών

ΘΕΜΑ 2: Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη , δηλαδή:

  1. Μίνος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
  2. Κόφφας Θεόδωρος, Ταμίας
  3. Μπαλιώτας Βησσάριος, Γραμματέας

Ο πρόεδρος παρουσίασε τα θέματα όπως παρακάτω:

Θέμα 1ο:

Προτείνεται η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 23η Μαρτίου 2018 με θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για το 2017
  2. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 2017
  3.  Απαλλαγή ευθύνης Δ.Σ. για την χρήση 2017
  4. Προγραμματισμός δράσεων για το 2018
  5. Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή στην δημιουργία Ένωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

el Ελληνικά
X