ΚΑΛΟΜε βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της EE.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000€.
Σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο κεφ.3 της αναλυτικής πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο ως εξής:
• 50% για τις υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο
• 50% για τις υφιστάμενες φορείς Κ.ΑΛ.Ο
Επίσης υπάρχει ειδική κατανομή προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
• ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 250.000 €
Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.
3. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020
4. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα με ελάχιστο συνολικό π/υ 30.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 100.000€ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
5. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 20 μήνες.
6. Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενοι ή υπό σύσταση/ φορείς Κ.ΑΛ.Ο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
7. Η ένταξη των επενδυτικών έργων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 14/07/2021 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 28/09/2021 ώρα 15:00.

el Ελληνικά
X