Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α : α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β : α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ : β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ : β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:

Πωλητής Λιανικής, Εξωτερικός Πωλητής, Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser), Υπάλληλος Γραφείου.

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

i. Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Σημαντική Σημείωση: Οι νέοι, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του Προγράμματος και κατά τη λήξη.

Περίοδος υποβολής έως 20/9/2017

Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 31/07/2017 έως 20/09/2017.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΣΕΕ (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ) φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους.

Προσοχή: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής – κι όχι αποστολής – των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της ΕΣΕΕ ορίζεται η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 . Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2017), όπως και η παραλαβή των δικαιολογητικών (μετά τις 27 Σεπτεμβρίου 2017), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Όροι και προϋποθέσεις

Κατά την ένταξή του στο πρόγραμμα, ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του

Τι χρηματοδοτείται

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 € ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471 ,60 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)

el Ελληνικά
X