Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

Επιχειρούμε στην κοινωνική οικονομία

Η «Συν τοις άλλοις Κοιν.Σ.Επ.», ως φορέας Κοινωνικής και Αλληλλέγυας Οικονομίας, ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 από μία ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι συμφώνησαν να συνεργαστούν με σκοπό την παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών στο νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε στην χώρα μας, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για τους ίδιους και τους συνεργάτες τους.

Το Λογότυπο με το μότο2017 με βάση το νόμο 4430/2016 η Συν τοις Άλλοις πιστοποιείται από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ως ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με τίτλο “Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ” και Α.Γε.Μ.Κ.Ο. 000026803070

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ. επιγραμματικά:

  1. H λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό συμφέρον
  2. Η επιχείρηση ανήκει στα μέλη της τα οποία, ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, έχουν μία ψήφο και αποφασίζουν σε όλα τα θέματα ισότιμα.
  3.  Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εργάζονται σ’ αυτήν και ασφαλίζονται στους οικείους οργανισμούς ασφάλισης.
  4. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Χρησιμοποιούνται δε σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής της δραστηριότητας.
  5. Κανείς δεν αποκλείεται από την συμμετοχή σε μια Κοιν.Σ.Επ. Όλοι εκείνοι που αναζητούν μια ευκαιρία για να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες εργαζόμενοι συλλογικά, δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και στο συλλογικό όφελος, μπορούν να συμμετέχουν.

Σκοπός της Συν τοις Άλλοις είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, μέσω της αξιοποίησης της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής καινοτομίας και της εξασφάλισης νέων θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Οι σκοποί και η λειτουργία της Κοινσεπ διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • την δημιουργία θετικού αντικτύπου για τις τοπικές κοινωνίες σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο μέσω της παραγωγής αγαθών με συλλογικά και αναπτυξιακά κίνητρα.
  • την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου
  • την χρησιμοποίηση των κερδών της για την αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξή των εργασιών της.

Ειδικότερα, σκοπός μας είναι η Βιώσιμη ανάπτυξη:

Η ΚΟΙΝΣΕΠ στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ασκεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη και ανάδειξη της παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα από παραγωγούς και δημιουργούς σε τομείς όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας, μεταποίηση, θεματικός τουρισμός, πληροφορική και πολιτιστική-καλλιτεχνική δημιουργία.

el Ελληνικά
X