Συστηματική παρακολούθηση των επιχειρηματικών αλλαγών και χαρτογράφηση των τάσεων στην ελληνική οικονομία, οι οποίες έχουν επίπτωση στις θέσεις απασχόλησης και διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο όσον αφορά στις ανάγκες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Περιλαμβάνονται ενέργειες, ενδεικτικά, όπως:

  • Χαρτογράφηση ωφελούμενων/κλάδων και διάγνωση αναγκών προσαρμογής στα νέα δεδομένα του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε εργαζομένους. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διάγνωση των αναγκών και η εξατομικευμένη συμβουλευτική προς τους εργαζομένους και η καθοδήγηση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους ωφελούμενους βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
    Αναγκαίο υποστηρικτικό πληροφοριακό σύστημα.
  • Ενέργειες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διασφάλιση της ευρείας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και η δημοσιότητα της Πράξης.

Στην παρούσα πρόσκληση μπορεί να συμπεριλαμβάνεται αναγκαία πληροφοριακή υποδομή μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περίοδος υποβολής

από 27/4/2018 έως 16/6/2018

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …  Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
Σχέδιο Δράσης: Να περιέχεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών της παρέμβασης που προτείνεται.
Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
Λοιπά έγγραφα: 1) Λίστα Ελέγχου Ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης, 2) Σύμφωνο συνεργασίας ή προγραμματική συμφωνία συνδικαιούχων και αναλυτική οριοθέτηση των ρόλων και καθηκόντων (εφόσον απαιτείται), 3) Τεκμηρίωση χαμηλότερου κόστους υποέργου εκτέλεσης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτείται).Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

el Ελληνικά
X