1. Πρόγραμμα « FORCE» (1992-1994).Ιρλανδία.

Τίτλος : Identification of training needs in small enterprises in peripheral areas in E.U

Θέμα: Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιφερειακές περιοχές της ΕΕ. Δημιουργία και ανάπτυξη οδηγού καλής πρακτικής και εγχειριδίου εκπαίδευσης Τα προϊόντα του σχεδίου βραβεύθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων DGXXII με τον τίτλο “Transnational product”

Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» (1996-1998). Ιρλανδία.

Τίτλος : ARKNET-The ark learning network

Θέμα: Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νέους αγροτικών και αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνονται εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων (cd-rom) και εκπαίδευση από απόσταση

Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» (1996-1998). Γερμανία.

Τίτλος : EDUVINET-Education via networks

Θέμα: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος από απόσταση εκπαίδευσης μέσω δικτύων για εκπαιδευτές και μαθητές. Αναπτύσσεται εξυπηρετητής ιστοσελίδων από το IWB Γερμανίας, ο οποίος τροφοδοτείται από εκπαιδευτικό υλικό από τις συνεργαζόμενες χώρες μέσω συστήματος συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Ο εξυπηρετητής περιέχει εκπαιδευτικό υλικό από τις χώρες, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ » (1997-2000). Ελλάδα.

Τίτλος : ROADS – training modules in the road transports

Θέμα: Ανάπτυξη αυτόνομων ενοτήτων κατάρτισης για ευρωπαίους μεταφορείς με χρήση πολυμέσων και δικτύων. Ξεκινώντας από βασική έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταφορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Φινλανδία, Σουηδία) αναπτύσσονται εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευόμενους με λίγα ή καθόλου προσόντα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες μεθόδους εκπαίδευσης (πολυμέσα,διαδίκτυο) και τελικά εντάσσονται σε εκπαίδευση μέσω δικτύων.

Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ » (1997-2000). Γερμανία.

Τίτλος : Training of the trainers

Θέμα: Έρευνα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών για εκπαίδευση εκπαιδευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναπτύσσονται εκπαιδευτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς με χρήση νέας τεχνολογίας στην παράδοση και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαίδευση με πολυμέσα, εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές).

Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ » (1997-2000). Ιρλανδία.

Τίτλος : ODTSME On demand training in very small enterprises

Θέμα: Ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης βασισμένων στην εργασία (μέθοδος εκπαίδευσης βασισμένης στην εργασία – work based learning) μέσω δικτύων για εκπαιδευόμενους που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε μικρές επιχει ρήσεις.

Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ» (1999-2001). Ελλάδα.

Τίτλος : ROADS in Eastern Europe

Θέμα: Συνέχιση του προγράμματος “ROADS” με επέκταση της χρηματοδότησης για την διάδοση των αποτελεσμάτων στην Ανατολική Ευρώπη (συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετονία).

Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ-Lingua» (2002-2006). Βέλγιο.

Τίτλος : Fluent : – A speech practicing tool for European languages

Θέμα: Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών εκπαίδευσης στην ορθή προφορά σε 10 ευρωπαϊκές γλώσσες (speech practicing tool). Εφαρμογές αξιολόγησης της ορθής προφοράς σε συνδιασμό μητρικής και γλώσσας εκμάθησης σε 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες μέσω διαδικτύου.

Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ» (2003-2006). Ισπανία.

Τίτλος : Babelia- Training the e-learning language trainer

Θέμα: Ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για ηλεκτρονική εκπαίδευση γλωσσών. Οι ενότητες κατάρτισης αποτελούν online course για καθηγητές γλωσσών που θέλουν να αναπτύξουν μαθήματα μέσω e-learning. Το course περιλαμβάνει 4 ενότητες εκπαίδευσης με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Μια δοκιμαστική εφαρμογή βρίσκεται στη δικτυακή πύλη «(www.Babelia.info)»

Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ» (2003-2006). Ισπανία.

Τίτλος : E-creator: Training the e-learning content designer

Θέμα: Ανάπτυξη 6 ενοτήτων κατάρτισης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την δημιουργία υλικών και εργαλείων για ηλεκτρονική εκπαίδευση καθηγητών – δημιουργών (e-creators) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δοκιμαστική εφαρμογή βρίσκεται στη δικτυακή πύλη eCreator (www.ecreator.org)

Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ»(2003-2006) Μ.Βρετανία.

Τίτλος : Dlfs: Developing Learning Facilitators in SMEs

Θέμα: Ανάπτυξη 6 ενοτήτων κατάρτισης για την εκπαίδευση επιμορφωτών (facilitators) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι ενότητες κατάρτισης αποτελούν ολοκληρωμένο course για επιμορφωτές σε αντικείμενα που αντιστοιχούν στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων (micro-enterprises) των χωρών της ΕΕ. (Developing learning facilitators).

Πρόγραμμα «E-Learning»(2002-2005) Γαλλία.

Τίτλος : Seel- Supporting Excellence in e-Learning

Θέμα: Benchmarking system for regions

Ανάπτυξη συστήματος συγκριτικής ανάλυσης και καθιέρωσης κριτηρίων και δεικτών ποιότητας μιας περιφέρειας γνώσης. Δημιουργία εργαλείων για τη συγκριτική ανάλυση.

Quality Guidelines for E-Learning Delivery
Quality Guidelines for Supporting Learners and Organisations
Quality guidelines for Learning Resource Providers
Quality Guidelines for Learning Strategy and Innovation
Με βάση αυτά έγινε συγκριτική αξιολόγηση των περιφερειών Ponte (Italia), Andalusia (Spain) και Θεσσαλία (Ελλάδα).

Η συγκεκριμένη ανάλυση καθορίζει τη δυνατότητα στρατηγικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας ως περιφέρειας γνώσης

Η Θεσσαλία αξιολογήθηκε ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των κριτηρίων της περιφέρειας γνώσης και προτάθηκαν μέσα και στρατηγικές ανάπτυξής της.

Πρόγραμμα «Leonardo Da Vinci»(2006-2008) Ισπανία.

Τίτλος : e-Times «Training the intermediary management in European Social Institutions»

Θέμα: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ενδιάμεσα στελέχη οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας, κοινωνικής πρόνοιας, μονάδων α’ βάθμιων και β΄βάθμιων Υγείας κλπ

Πρόγραμμα «Life Long Learning»(2007-2009) Ισπανία.

Τίτλος : eCLIENΤ «Virtual simulator for language learning for tourism professionals»

Θέμα: Αναπτυξη εξομοιωτή (simulator) για την εκμάθηση γλωσσών από εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού. Προβλέπεται η δημιουργία ενός εξομοιωτή που θα παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Βουλγαρικων και Ελληνικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΠ – ΤΟΜΕΑΚΑ

Υλοποίηση σειράς προγραμμάτων κατάρτισης, υποδομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης επιχειρήσεων – επιχειρηματικότητας στα πλαίσια των διαρθωτικών προγραμμάτων Α, Β, Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.

Υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων.

Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση/υλοποίηση επενδυτικών έργων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων.

el Ελληνικά
X