Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις δράσης COST που συμβάλλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική πρόοδο της γνώσης και την ανάπτυξη της Ευρώπης. Ενθαρρύνονται οι πολυεπιστημονική και διεπιστημονικές προτάσεις.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης της πρότασης δράσης ανοικτής πρόσκλησης (SESA) βασίζεται πλήρως στην επιστήμη και την τεχνολογία και θα εξασφαλίσει μια απλή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις αρχές του COST από τη βάση προς την ανατολή προς τα πάνω, ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς.

Οι συμμετέχοντες που σχεδιάζουν να υποβάλουν πρόταση για δράση COST θα πρέπει να ανατρέξουν στις κατευθυντήριες γραμμές του SESA και στην ανακοίνωση ανοικτής πρόσκλησης στη σελίδα Έγγραφα και κατευθυντήριες γραμμές.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης συλλογής του 2018 ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2019, ενώ τα αποτελέσματα της πρώτης συλλογής του 2019 δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο του 2020.

el Ελληνικά
X