694 558 3880 | Ελ. Βενιζέλου 6, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu

Πρόγραμμα SURE

Τι είναι το SURE και γιατί το προτείνει η Επιτροπή; Το νέο μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Θα παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή, ύψους έως 100 δισ. ευρώ συνολικά, υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για τους αυτοαπασχολούμενους ως απάντηση στην τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού. Τι είναι τα συστήματα μειωμένου ωραρίου; Τα συστήματα μειωμένου ωραρίου είναι προγράμματα τα οποία, υπό ορισμένες περιστάσεις, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να μειώσουν προσωρινά τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων τους, στους οποίους παρέχεται εισοδηματική στήριξη από το κράτος για τις ώρες που δεν εργάστηκαν. Παρόμοια συστήματα εφαρμόζονται για την αναπλήρωση του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων. Το μέσο SURE θα παράσχει πρόσθετη στήριξη από την ΕΕ για τη χρηματοδότηση των συστημάτων μειωμένου ωραρίου των κρατών μελών, και άλλων παρόμοιων μέτρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην προστασία των θέσεων εργασίας. Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη κάποια μορφή εθνικού συστήματος μειωμένου ωραρίου. Γιατί η Επιτροπή επικεντρώνεται στη στήριξη των συστημάτων μειωμένου ωραρίου; Το μέσο SURE αποτελεί απλώς ένα στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την προστασία των...