2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων από την Τ.Α σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Στο νόμο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο άρθρο 196 “Εκμίσθωση Ακινήτων – Παραχώρηση της χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο“, προβλέπονται μεταξύ άλλων: Η ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για μια πενταετία σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που έχουν την έδρα τους ή ασκούν την δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας. Μετά την παρέλευση της 5ετίας επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ακινήτου στον ίδιο φορέα Κ.ΑΛ.Ο Η ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση της χρήσης κινητών πραγμάτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που έχουν την έδρα τους ή ασκούν την δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την επιτέλεση των σκοπών τους. Για την παραχώρηση απαιτείται σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λύνεται με αυτό τον τρόπο ένα εμπόδιο που υπήρχε για την παραχώρηση πραγμάτων και ακινήτων στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, επειδή τυπικά αναφέρονται ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και όχι επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού...

Τι ισχύει για τις προσλήψεις προσωπικού 18-29 ετών από φορείς ΚΑΛΟ με επιδότηση

Από τις 28 Ιουνίου 2018 ξεκίνησε η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα “Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών” Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται Εντάσσονται οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ που δεν έχουν προβεί στο προηγούμενο τρίμηνο (δηλ. από την 28 Μαρτίου 2018 ή 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης) σε μείωση του προσωπικού τους. Μείωση προσωπικού θεωρείται: 1. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 2. η μείωση των ωρών εργασίας σε ημερήσια βάση, ο αριθμός των ημερών ανά εβδομάδα και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή και σε εκ περιτροπής απασχόληση. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϋπάρχον δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, δεν δύναται η επιχείρηση κατά το προηγούμενο τρίμηνο, να προβεί σε μείωση του ωραρίου απασχόλησης τους, κάτω των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, σε πενθήμερη βάση. 3. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. 4. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει μειώσει το προσωπικό της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης : η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου...

Από την Πράσινη στην Μπλε Οικονομία

Η «Πράσινη Οικονομία» περιγράφεται ως μια οικονομία στην οποία η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική ευθύνη συνεργάζονται και αλληλοενισχύονται, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την πρόοδο στην κοινωνική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παράδοση των οικονομικά βιώσιμων προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και λύσεων, που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία Η «Μπλε οικονομία» είναι μια θεωρία η οποία ανακαλύφθηκε και προωθείται από τον οικονομολόγο και επιχειρηματία Gunter Pauli και καλείται επίσης «Πράσινη Οικονομία 2.0». Μέσω της Μπλε Οικονομίας διακηρύσσεται ο στόχος της ανάπτυξης 100 καινοτομιών μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, για να δημιουργηθούν 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε 10 χρόνια, και όλα αυτά με μηδενικές εκπομπές και χωρίς απόβλητα. Ήδη η πρωτοβουλία έχει ξεπεράσει τις 100 καινοτομίες (έχουν φθάσει τις 121 και στοχεύουν στις 200) [Για την έμπρακτη υποστήριξη αυτού ο Gunter Pauli ίδρυσε μία σειρά οργανισμών – εργαλείων: την Πρωτοβουλία για Έρευνες με Μηδενικές Εκπομπές – Zero Emissions Research Initiative (ZERI) και το επακόλουθο δίκτυο Global ZERI Network το οποίο χρησιμοποιεί, επιστημονικές και γενικά δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών λύσεων. Το εργαλείο που έχει δημιουργηθεί, σε συνέργεια με το ZERI, για την αξιοποίηση των καινοτομιών που είναι συμβατές με την αρχή της μπλε οικονομίας, και για την προώθηση των αντίστοιχων επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι το Blue Economy Alliance.] Η «Μπλε οικονομία» περιγράφεται ως το να ζείς με τον ωκεανό και από τον ωκεανό έχοντας μια βιώσιμη σχέση. Η θεωρία της «Μπλε Οικονομίας» αναπτύσσεται σε δυο διαστάσεις: Την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και Την προστασία της ιδιοκτησίας και της ζωής με έναν τρόπο ο οποίος θα εγγυάται την ορθή πορεία των...

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4430/2016, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Οι ΚοινΣΕπ, ανάλογα με τους σκοπούς τους, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας Στις ΚοινΣΕπ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φορών Τ. Α ή φορέων που ελέγχονται από ΟΤΑ. Νομικά πρόσωπα δεν μπορεί να είναι πάνω από το 1/3 των μελών μιας ΚοινΣΕπ. Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόμενου σε τριετή βάση. Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα. H συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Για να συσταθεί μια ΚοινΣΕπ πρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτή τουλάχιστον 5 άτομα αν είναι Συλλογικής και Κοινωνικής, ενώ τουλάχιστον 7 άτομα αν πρόκειται για Ένταξης. (άρθρο 14 §2 ν 4430/16)...

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο)

Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.(άρθ 2 παρ1 ν 4330/2016). Η κοινωνική οικονομία είναι αυτή που βασίζεται στην παραγωγή κερδών για τους πολίτες αντί για την παροχή κερδών στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας είναι: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί, αστικοί συνεταιρισμοί, Αστικές Εταιρίες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας διανομής κερδών και ισοτιμίας Οι φορείς αυτοί έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ισότητα των μελών (ένα μέλος – μια ψήφος), η διανομή των κερδών (5% αποθεματικό, 35% διατίθεται στους εργαζόμενους και 60% για νέες θέσεις εργασίας), η σύγκλιση στην αμοιβή εργασίας (ο ανώτερος μισθός δεν μπορεί να είναι πάνω από το 3πλάσιο του κατώτατου μισθού), ο έλεγχος και η...