2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Σύνταξη και παρακολούθηση σχεδίου

Σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου

Πατώντας το δεξί βέλος βλέπετε τα στάδια της σύνταξης και υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Ενημέρωση των επιχειρήσεων – επαγγελματιών για τη δυνατότητα ένταξής τους στο πρόγραμμα. Ενημερώνουμε για τις βασικές αρχές των προγραμμάτων ψηφιακής αναβάθμισης, “ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ” και “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ“, τις επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν, τις προϋποθέσεις, τι ενέργειες χρηματοδοτούνται και το ποσό χρηματοδότησης. Περισσότερα για το Ψηφιακό Βήμα μπορείτε να δείτε εδώ..Read More

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

  Καθορισμός – προσδιορισμός της ψηφιακής επάρκειας της επιχείρησης Βάση της ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης είναι ο προσδιορισμός της ψηφιακής επάρκειάς της. Οι επιχειρήσεις, με βάση την ετοιμότητα και τον εξοπλισμό τους σε τεχνολογίες της νέας ψηφιακής εποχής (broadband συνδέσεις, αξιοποίηση υπηρεσιών clouding κλπ) κατατάσσονται σε τέσσερες (4) κατηγορίες. Το ΨΗΦΙΑΚΟ..Read More

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

  Αναγνώριση και καταγραφή των ψηφιακών αναγκών της επιχείρησης. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησης και στην συνέχεια προτείνονται λύσεις για την ψηφιακή αναβάθμισή της. Αυτές μπορεί να αφορούν την προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικού, την δικτύωση της επιχείρησης, την προμήθεια σύνδεσης υπερυψηλής ταχύτητας στο ίντερνετ (εφόσον αυτό είναι..Read More

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  Εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης Με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης για την ψηφιακή της αναβάθμιση, οι σύμβουλοι της Σύν τοίς Άλλοις, συντάσσουν το επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Στο επενδυτικό σχέδιο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι..Read More

 • ΥΠΟΒΟΛΗ

  ΥΠΟΒΟΛΗ

  Υποβολή πρότασης στο αντίστοιχο πρόγραμμα για χρηματοδότηση Τελευταίο βήμα του προγράμματος είναι η υποβολή του για χρηματοδότηση. Η διαδικασία υποβολής προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προηγουμένων σταδίων – βημάτων, όπως έχουν περιγραφεί και πρέπει να γίνει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018. Σε ολόκληρη την διαδικασία  η επιχείρηση θα συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο..Read More

Παρακολούθηση της επένδυσης

Η επένδυση παρακολουθείται από σύμβουλο της Σύν τοίς Άλλοις σε όλη της διάρκειά της.
Ο σύμβουλος μεριμνά για την σωστή και έγκαιρη συλλογή και έκδοση των απαραίτητων παραστατικών της επένδυσης, την σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων προόδου και την έγκαιρη λήψη και εκταμίευση των ποσών της επένδυσης.
Παρέχει επίσης συμβουλές για τυχόν τροποποιήσεις του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιείται και συντάσσει τις αντίστοιχες τροποποιητικές εκθέσεις