2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Συνεργαζόμαστε με φορείς στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που στηρίζεται σε μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης.

Στηρίζουμε την δημιουργία και την συνεργασία ΚοινΣΕπ και Συνεταιρισμών με σκοπό την ανάδειξη και καθιέρωση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως μοχλού ανάπτυξης της χώρας