“Ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στα Δυτικά Βαλκάνια”

Πεδίο εφαρμογής:

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει τη συμφιλίωση και τις σχέσεις καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω της πολιτιστικής συνεργασίας και της δημιουργίας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:

  • για την αύξηση της πολιτιστικής διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και των κρατών μελών της ΕΕ ·
  • για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στην περιοχή.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Αύξηση της ικανότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών να λειτουργούν σε διεθνές και διεθνές επίπεδο
  • Αύξηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων
  • Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των καλλιτεχνών, των πολιτιστικών φορέων καθώς και του ευρύτερου κοινού

Χρηματοδοτούνται σχέδια από 100.000€ έως 500.000€ με ποσοστό χρηματοδότησης 85%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: CREA

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 28/4/2020