Από τις 25/6/2020 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις 25/6/2020 και ώρα 10.00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας,
β. ασφαλισμένες που το έτος 2019 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,
γ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,
δ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ΄, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,
ε. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:
α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια:
i. ηλικίας από 5 έως 18 ετών (μη συμπληρωμένο το 18ο έτος – παιδιά με ημερομηνίες γέννησης από 02.08.2002 έως 31.12.2015),
ii. ηλικίας από 18 έως 24 ετών (συμπληρωμένο το 18ο έτος – παιδιά με ημερομηνίες γέννησης από 02.08.1995 έως 01.08.2002), όταν είναι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έμμεσα ασφαλισμένα μέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε του άλλου γονέα,
iii. ηλικίας από 18 ετών και ανεξαρτήτως ορίου (με ημερομηνία γέννησης έως 01.08.2002), όταν έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως και είναι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας.
β. οι σύζυγοι των δικαιούχων,
– όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων,
– όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β.4.
γ. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄ που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν:
i. υπάρχει ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:
– ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που θα μπορούσαν να τον συνοδέψουν,
– ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του/χρήζουν και αυτά συνοδείας.
ii. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ’ του παρόντος.
Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.
Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

Ποιοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 όσοι:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2,
β. έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος περιόδου 2019-2020, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της επιταγής ή όχι.
Εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, ακόμα και αν έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο του προγράμματος περιόδου 2019-2020:
– δικαιούχοι ΑμεΑ με ποσοστό 50% και άνω και τα ωφελούμενα μέλη τους
– δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη τους, εφόσον στην αίτηση έχει δηλωθεί παιδί, ωφελούμενο ή μη, με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
γ. είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Ως ποσά ιδιωτικής συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στους παρόχους για τη διαμονή τους στο κατάλυμα. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν για τις διακοπές τους καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή του Νομού Έβρου δεν αταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή, ενώ πιθανή αξίωση παρόχου για καταβολή ποσού ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί λόγο μη καταβολής της επιδότησης.
2. Για τα καταλύματα περιοχών -πλην των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω και του Νομού Έβρου- που προβλέπεται η καταβολή ιδιωτικής συμμετοχής, το ποσό καθορίζεται κατ’ αρχάς από τους παρόχους υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει ο ΟΑΕΔ ανάλογα με τη μορφή και την κατηγορία του καταλύματος (βλ. Πίνακα «Ανώτατα Ποσά ιδιωτικής συμμετοχής»).
Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Ανώτατα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής για καταλύματα ευρισκόμενα εκτός των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου

Ιδιωτική συμμετοχή κοινωνικού τουρισμού

 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων του προγράμματος εκδίδονται από
τους παρόχους ειδικά εισιτήρια, τα Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού, στα οποία αποτυπώνονται, εκτός από
τα συνήθη στοιχεία, η ένδειξη του προγράμματος και ο αριθμός επιταγής.
Τα Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού είναι αποκλειστικά οικονομικής θέσης και η τιμή τους διαφοροποιείται με βάση την ευρύτερη κατηγορία εισιτηρίων στην οποία υπάγονται και τη δρομολογιακή περίοδο κατά την  οποία χρησιμοποιούνται.
Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες Εισιτηρίων Κοινωνικού Τουρισμού:
– Ενηλίκων (και παιδιών ηλικίας άνω των 10 ετών)
– Παιδιών ηλικίας έως 10 ετών
– Πολυτέκνων
– ΑμεΑ
Στην τιμή των εισιτηρίων Κοινωνικού Τουρισμού συμμετέχουν οικονομικά:
– Οι πάροχοι, προσφέροντας συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης.
– Ο ΟΑΕΔ, με συγκεκριμένο ποσοστό επιδότησης.
– Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι, με συγκεκριμένο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής, εκτός από τους δικαιούχους/ωφελούμενους ΑμεΑ που το ποσοστό συμμετοχής τους είναι μηδενικό.

Περισσότερα στο σάιτ του ΟΑΕΔ