2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4430/2016,

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.

Οι ΚοινΣΕπ, ανάλογα με τους σκοπούς τους, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:
    1. Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
    2. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.
  2. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας

Στις ΚοινΣΕπ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φορών Τ. Α ή φορέων που ελέγχονται από ΟΤΑ. Νομικά πρόσωπα δεν μπορεί να είναι πάνω από το 1/3 των μελών μιας ΚοινΣΕπ. Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόμενου σε τριετή βάση.

Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.

H συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Για να συσταθεί μια ΚοινΣΕπ πρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτή τουλάχιστον 5 άτομα αν είναι Συλλογικής και Κοινωνικής, ενώ τουλάχιστον 7 άτομα αν πρόκειται για Ένταξης. (άρθρο 14 §2 ν 4430/16)