2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.(άρθ 2 παρ1 ν 4330/2016).

Η κοινωνική οικονομία είναι αυτή που βασίζεται στην παραγωγή κερδών για τους πολίτες αντί για την παροχή κερδών στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας είναι:

  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)
  • Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
  • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
  • Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί, αστικοί συνεταιρισμοί, Αστικές Εταιρίες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας διανομής κερδών και ισοτιμίας

Οι φορείς αυτοί έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ισότητα των μελών (ένα μέλος – μια ψήφος), η διανομή των κερδών (5% αποθεματικό, 35% διατίθεται στους εργαζόμενους και 60% για νέες θέσεις εργασίας), η σύγκλιση στην αμοιβή εργασίας (ο ανώτερος μισθός δεν μπορεί να είναι πάνω από το 3πλάσιο του κατώτατου μισθού), ο έλεγχος και η διαφάνεια.