2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εnterprise Greece ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος για τη διαμόρφωση Ελληνικού Σήματος στα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής, προϋπολογισμού 34,5 εκατ. ευρώ.

To πρόγραμμα: «Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας – Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα» θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

“Με το “Ελληνικό Σήμα” προχωρούμε στην ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου της αγροδιατροφής. Το πρόγραμμα θα βελτιώσει τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής και θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν καλύτερους όρους και μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές, με όχημα πάντα, την εξαιρετική τους ποιότητα.

Το “Ελληνικό Σήμα” είναι τμήμα της συνολικότερης στρατηγικής που υλοποιούμε για την αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Με στοχευμένες δράσεις από το ΕΣΠΑ αλλά και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρεμβαίνουμε σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του αγροδιατροφικού συμπλέγματος – από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση των προϊόντων και τη διάθεσή τους στις αγορές, προωθώντας τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αγροδιατροφής”.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας αυτών των προϊόντων με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές αλλά και στην προώθηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στα διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει σημαντικά τον εξαγωγικό προσανατολισμό των προϊόντων αγροδιατροφής και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση και την αξιοποίηση αυτών, όπως η εστίαση και το εμπόριο.

Η πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ. 01-3d-1.5-03. Η δράση εξυπηρετεί την στρατηγική της χώρας στον τομέα της αγροδιατροφής, για την μετατροπή των διαρθρωτικών αδυναμιών του σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εισάγοντας διαφοροποιημένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολιτική της παραγωγής πρώτων υλών υψηλής ποιότητας για τη μεταποιητική βιομηχανία (και σε διεθνές επίπεδο), αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της χώρας.

Παράλληλα, βασικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση/αξιοποίηση αυτών (π.χ. εστίαση, εμπόριο), η δημιουργία των προϋποθέσεων ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, καθώς και αποτελεσματικής ένταξης τους σε διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, στη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες όπως:

  • Διαμόρφωση Στρατηγικής για την ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας / σήματος ποιότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά,
  • Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές,
  • Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν πιστοποιημένα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές,
  • Σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων προώθησης – προβολής της αναγνωρισιμότητας της ενιαίας ταυτότητας / σήματος προϊόντων / υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα στις ελληνικές επιχειρήσεις,
  • Προώθηση και προβολή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, μέσω της ανάδειξης και παγίωσης της ενιαίας ταυτότητας / σήματος των προϊόντων / υπηρεσιών του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο αναμένεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και κατ’ επέκταση για την αναβάθμιση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.