Διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή / χαρακτηρισμό τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019) και έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Ύψος ενίσχυσης

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.
Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

 
Κλάση επιλέξιμης έκτασης Ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο
0 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1 ha 300 €
1 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1,5 ha  600 €
1,5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 3 ha 1.100 €
3 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 5 ha 1.600 €
5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 7 ha  2.000 €
7 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 10 ha 2.500 €
10 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 15 ha 3.000 €
15 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 20 ha 3.500 €
επιλέξιμη έκταση > 20 ha 4.000 €

 

Περίοδος υποβολής

Aπό 17/11/2020 έως 27/11/2020

 

Μπορείτε να απευθύνεστε στην ΚοινΣΕπ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης που αναφέρεται στην αρχική σελίδα  ή συμπληρώνοντας την φόρμα  τηλεδιάσκεψης

 

 

 

el Ελληνικά
X