Η προκήρυξη αφορά στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για το Τομέα της Γεωργίας (συμπερ. της Κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας – περιοχές του δικτύου NATURA 2000 & Εθνικά Πάρκα – με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης (Πίν. Μ07-01 του ΠΑΑ 2014-2020).

Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων και γεωργικών πρακτικών που προωθούν τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας- ειδικά ως προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/43/ΕΚ & 2009/147/ΕΚ – καθώς και την αειφόρα διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων.

Προβλέπεται συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών. Στην εκπόνηση των θεματικών σχεδίων θα συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς για την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων.

Δικαιούχοι :Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.

Όροι Επιλεξιμότητας

Η κάθε μελέτη Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για το Τομέα της Γεωργίας θα αφορά μία Χωρική Ενότητα/Ομάδα καλύπτοντας το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών που την απαρτίζουν, σύμφωνα με τον πίνακα 7.1. του ΠΑΑ 2014-2020.
Τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

Τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και της ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 (αρ. πρωτ. 152950/23.10.2015), όπως ισχύουν.

Μη διπλή χρηματοδότηση.

Ως μέγιστη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανά Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης, το ΠΑΑ 2014-2020 ορίζει το ποσό των 90.000 ευρώ, εκ των οποίων οι δαπάνες για δημοσιότητα και διαβούλευση μπορούν να ανέλθουν έως 15%.

Κριτήρια Επιλογής

  • Κατηγορία και είδος περιοχών σε σχέση με τη σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων.
  • Συνεισφορά – συμβατότητα με άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη,
  • Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενης παρέμβασης.

Ποσοστό στήριξης

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και καταβάλλεται κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίησή τους (φυσικό & οικονομικό αντικείμενο).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

κατάρτισης μελετών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας των στοιχείων της, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων.
δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, οργάνωσης και υλοποίησης συμμετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης.

Μη επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

  • επενδυτικές δαπάνες και συναφείς γενικές δαπάνες.
  • λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων.
  • ο Φ.Π.Α. που είναι ανακτήσιμος βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

Περισσότερα: agrotikianaptixi.gr

 

el Ελληνικά
X