Δωρεάν παραχώρηση ακινήτωνΣτο νόμο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο άρθρο 196 “Εκμίσθωση Ακινήτων – Παραχώρηση της χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο“, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

  • Η ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για μια πενταετία σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που έχουν την έδρα τους ή ασκούν την δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας.
    Μετά την παρέλευση της 5ετίας επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ακινήτου στον ίδιο φορέα Κ.ΑΛ.Ο
  • Η ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση της χρήσης κινητών πραγμάτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που έχουν την έδρα τους ή ασκούν την δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την επιτέλεση των σκοπών τους.

Για την παραχώρηση απαιτείται σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Λύνεται με αυτό τον τρόπο ένα εμπόδιο που υπήρχε για την παραχώρηση πραγμάτων και ακινήτων στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, επειδή τυπικά αναφέρονται ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και όχι επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.