ΑΝΑΣΑ: Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΝΑΣΑΗ δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλία, με έναρξη πριν την 1/1/2019, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, με βάση την C(20200 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19 όπως ισχύει, την έγκριση Καθεστώτος Ενίσχυσης από την ΕΕ και το περιεχόμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η δημόσια επιχορήγηση αφορά το 50% των εξόδων της επιχείρησης στην Θεσσαλία το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής, η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που είναι “συγκριτική”, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 4584 και κωδικό 097ΚΕ που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες:

www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr,

όπου θα αναρτάται και κάθε σχετική ενημέρωση.

Το συνολικό αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, στο διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2021. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται ως  30.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλία 2014-2020.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis από 13/10/2020 ώρα 13:00 και έως 30/10/2020 ώρα 15:00.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες και σύνταξη και υποβολή αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στην

ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΚοινΣΕπ,

Ελ. Βενιζέλου 6 “Κτίριο Κισσός” 3ος όροφος,

στα emails info@synta-scoop.eu και vmpaliotas@gmail.com

και στα τηλέφωνα 2421181507 ή 6945583880.

Υπευθ. κ. Βησσάριος Μπαλιώτας

 

el Ελληνικά
X